Załącznik nr 7 do Regulaminu

funkcjonowania monitoringu wizyjnego

w Zespole Szkół Budowlanych w Pile

 

Klauzula informacyjna o stosowaniu monitoringu wizyjnego  w Zespole Szkół Budowlanych w Pile

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w obszarze monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół Budowlanych w Pile reprezentowany przez Dyrektora  Zespołu Szkół Budowlanych w Pile, nr tel. 67 212 61 81, adres e-mail: zsbpila.sekretariat@gmail.com
 2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych, adres e-mail: paragrafodadoz@wp.pl, tel. 728758706
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów  i pracowników oraz ochrony mienia. Podstawami prawnymi przetwarzania są natomiast;
 • 22² ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 • 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 • 154 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • 6 ust.1 lit. e. RODO – przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu wizyjnego w interesie publicznym.
 1. Zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w pkt. 3 zakres danych osobowych w przypadku monitoringu wizyjnego obejmuje Pani/Pana wizerunek.
 2. Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.
 4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Budowlanych w Pile wynosi 14  dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają usunięciu przez nadpisanie, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,
 • sprostowania na podstawie art. 16 RODO,
 • usunięcia na podstawie art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO.

9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Panią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO.

 

Metryka
 • data utworzenia strony: 22-11-2021 | 14:24
 • data ostatniej modyfikacji: 22-11-2021 | 14:28